ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์

ชื่อฐาน รายละเอียด ช่วงเวลาให้บริการ คู่มือ
1.

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ พัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) โครงการพัฒนาเครืยข่ายห้องสมุดในประเทศ (ThaiLIS) และเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดของมหาวิทยาลัย/สถาบัน ร่วมกันจัดทำเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทวิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์ และ งานวิจัย ให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร โดยสามารถใช้งานร่วมกันในกลุ่มสมาชิกของ ThaiLIS เท่านั้น

http://tdc.thailis.or.th/tdc/

สถานะอยู่ในระหว่างการดำเนินการของสกอ