ผู้ใช้บริการ ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เวลาทำการยืม และคืนทรัพยากรสารสนเทศ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ งดให้บริการยืม – คืน


สมาชิกของศูนย์วิทยบริการ

ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าใช้บริการภายในวิทยบริการ ได้แก่

  1. นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

  2. บุคคลทั่วไป

สิทธิการยืมหนังสือ
ประเภทสมาชิก จำนวนการยืม(เล่ม) ระยะเวลายืม(วัน) ค่าปรับ
อาจารย์ 20 90 5 บาท / วัน / เล่ม
เจ้าหน้าที่ 20 30 5 บาท / วัน / เล่ม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี-ภาคปกติ 5 7 5 บาท / วัน / เล่ม
ภาค กศ.ปช. 5 7 5 บาท / วัน / เล่ม
นักศึกษาระดับ ป. บัณฑิต 5 14 5 บาท / วัน / เล่ม
นักศึกษาระดับ ป. โท, ป.เอก 7 14 5 บาท / วัน / เล่ม

• หมายเหตุ   บุคคลภายนอก อนุญาต ให้ยืมถ่ายเอกสารได้ กำหนด 1 วัน


อัตราค่าปรับทรัพยากรสารสนเทศสูญหาย

รายการ รายการค่าปรับ
1. กรณีหนังสือหาย

1. คิดค่าปรับ 2 เท่าของราคาหนังสือ

2. คิดค่าปรับเกินกำหนดส่ง นับจากวันที่เกินกำหนดถึงวันที่มาแจ้งหาย

3. คิดค่าดำเนินการ 100 บาท ต่อรายการ

2.กรณีซื้อหนังสือมาแทน

1. ซื้อหนังสือชื่อเรื่องเดิม ราคาเดิม เพื่อทดแทนเล่มเดิม(ถ้าหากไม่ได้ให้แจ้งทางศูนย์วิทยบริการ)

2. คิดค่าปรับเกินกำหนดส่ง นับจากวันที่เกินกำหนดถึงวันที่มาแจ้งหาย

3. คิดค่าดำเนินการ 100 บาท ต่อรายการ

3.ประเภท CD สูญหาย

1. คิดคาปรับ 2 เท่าของราคา CD

2. คิดค่าปรับเกินกำหนดส่ง นับจากวันที่เกินกำหนดถึงวันที่มาแจ้งหาย

3. คิดค่าดำเนินการ 100 บาท ต่อรายการ