ศูนย์วิทยบริการ

   ห้องสมุดเป็นแหล่งจัดเก็บและให้บริการสารสนเทศในรูปแบบสื่อตีพิมพ์และสื่อโสตทัศนวัสดุและสารสนเทศอื่นๆ ในทุกสาขาวิชาที่เปิดทำการเรียนการสอนและความรู้ทั่วไปเพื่อมุ่งสนับสนุนภารกิจของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้แก่ การให้การศึกษา การทำงานวิจัย และการบริการทางวิชาการแก่สังคม การถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การผลิตและพัฒนาครู

ปรัชญา

สารสนเทศทรงคุณค่า ศรัทธาในบริการสืบสานการพัฒนา สหวิทยาและเทคโนโลยีการสืบค้น

วิสัยทัศน์

พัฒนาศูนย์วิทยบริการ ให้เป็นแหล่งบริการวารสนเทศ ที่ได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ

  • 1.จัดหาและบริการสารสนเทศวิชาการทุกประเภท
  • 2.เป็นแหล่งการเรียนรู้ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอนเอง
  • 3.เป็นศูนย์กลางเครือข่ายสารสนเทศและฐานข้อมูล เพื่อการศึกษาและการวิจัยทั้งภายในสถาบันและท้องถิ่น