LibraryRERU

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต.

ทางลัดเข้าสู่การให้บริการต่างๆ

ท่านสามารถใช้ปุ่มลัดเข้าสู่บริการต่างๆ ของ ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้.

Document

เอกสารต่างๆ

คลิกที่นี่

EBSCO

ebsco discovery service.

คลิกที่นี่

OPAC

OPAC Search_Basic.

คลิกที่นี่

GALE

ฐานข้อมูล GALE

คลิกที่นี่

DATABASE

ฐานข้อมูลที่มีให้บริการ

คลิกที่นี่

Ebsco Ebook

Ebsco Ebook

คลิกที่นี่

ThaiLIS

ฐานข้อมูล ThLIS

คลิกที่นี่

แบบประเมิน

แบบประเมินความพึงพอใจ

คลิกที่นี่

Services

การให้บริการของ ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด .

ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ผู้ใช้บริการ ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เวลาทำการยืม และคืนทรัพยากรสารสนเทศ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ งดให้บริการยืม – คืน .

ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าใช้บริการภายในวิทยบริการ ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด บุคคลทั่วไป หมายเหตุ บุคคลภายนอก อนุญาต ให้ยืมถ่ายเอกสารได้ กำหนด 1 วัน .

ทางห้องสมุดมีตู้คืนหนังสือตามตึกต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้สะดวกต่อการคืนหนังสิอ.

โดยตู้คืนหนังสือจะอยู่ที่ คณะครุศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และชั้น1 ของ ศูนย์วิทยบริการ.

หลายๆคนยังไม่ทราบว่า ที่ชั้น4นั้น มีห้องคอมพิวเตอร์ ที่ทุกคนสามารถใช้เพื่อ สืบค้น เพื่อความบันเทิง หรือเพื่อทำงานต่างๆได้.

หากพบปัญหาในการใช้งาน ติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำชั้นได้เลย

ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่.

โทรศัพท์ 043-556136 .

หรือทาง Socialmedia ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด LIB RERU

ศูนย์วิทยบริการ

10

มีโต๊ะชั้น1ที่ทานอาหารได้

7

มีห้องให้ยืมทำงาน

100000

มีจำนวนหนังสือกว่า

20000

มีสมาชิกทั้งหมดกว่า

ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เราพร้อมที่จะให้บริการคุณ.

กิจกรรมในห้องสมุด

กิจกรรมของห้องสมุด

Mull

Mull.

View more

Mull

Mull.

View more

Mull

Mull

View more

Mull

Mull.

View more

Mull

Mull

View more

Mull

Mull

View more

ตารางเปิดให้บริการ

ตางรางเปิดให้บริการศูนย์วิทยบริการ

วัน จันทร์-ศุกร์

ตารางเปิดให้บริการ

  • 08.30 น. - 16.30 น.
  • ขยายเวลาเปิดบริการช่วงสอบ.
วัน เสาร์-อาทิตย์

ตารางเปิดให้บริการ

  • 08.30 น. - 16.30 น.
  • ขยายเวลาเปิดบริการช่วงสอบ.
วันหยุดนักขัตฤกษ์

ปิดให้บริการ

  • ปิดให้บริการ

เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดบริการครั้งแรกในปีการศึกษา 2542 ณ อาคารห้องสมุดชั่วคราวระยะแรกของการดำเนินงานงบประมาณการพัฒนางานห้องสมุดไม่เพียงพอจึงทำให้การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและการให้บริการจัดทำได้ไม่สมบูรณ์ ในปี พ.ศ.2544 ห้องสมุดได้จัดให้บริการสารสนเทศที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการและพัฒนารูปแบบการให้บริการสารสนเทศเป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติและการให้บริการสืบค้นผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ.

ต่อมาได้มีพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ดเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2544 สถาบันราชภัฏร้อยเอ็ดได้มีการจัดส่วนราชการภายในสถาบันห้องสมุด ได้รับการปรับโครงสร้างบริหารงานและการให้บริการมาเป็นศูนย์วิทยบริการ สำนักวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น มีผลบังคับใช้เมื่อ วันที่ 22 มกราคม 2545 วันที่ 14 มิถุนายน 2547 สถาบันราชภัฏรทั่วประเทศได้รับการยกวิทยะฐานะเป็นมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 23 ก มีผลบังคับใช้วันที่ 15มิถุนายน พ.ศ.2547

ติดต่อเรา

113 หมู่ 12 ตำบล เกาะแก้ว, อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120

โทร 043-556136 อีเมล์ lib.reru101@gmail.com

 

113 หมู่ 12 ตำบล เกาะแก้ว, อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 โทร 043-556136 อีเมล์ lib.reru101@gmail.com