ประวัติความเป็นมา

   ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดบริการครั้งแรกในปีการศึกษา 2542 ณ อาคารห้องสมุดชั่วคราวระยะแรกของการดำเนินงานงบประมาณการพัฒนางานห้องสมุดไม่เพียงพอจึงทำให้การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและการให้บริการจัดทำได้ไม่สมบูรณ์ ในปี พ.ศ.2544 ห้องสมุดได้จัดให้บริการสารสนเทศที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการและพัฒนารูปแบบการให้บริการสารสนเทศเป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติและการให้บริการสืบค้นผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อมาได้มีพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ดเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2544 สถาบันราชภัฏร้อยเอ็ดได้มีการจัดส่วนราชการภายในสถาบันห้องสมุด ได้รับการปรับโครงสร้างบริหารงานและการให้บริการมาเป็นศูนย์วิทยบริการ สำนักวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น มีผลบังคับใช้เมื่อ วันที่ 22 มกราคม 2545 วันที่ 14 มิถุนายน 2547 สถาบันราชภัฏรทั่วประเทศได้รับการยกวิทยะฐานะเป็นมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 23 ก มีผลบังคับใช้วันที่ 15มิถุนายน พ.ศ.2547