แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ห้อง

ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ.2563

 

ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ใช้บริการ

ตอนที่ 2 ห้องที่ใช้บริการ

 

 

ตอนที่ 3 การประเมินความพึงพอใจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ห้อง

ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ.2564

ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ใช้บริการ

ตอนที่ 2 ห้องที่ใช้บริการ

ตอนที่ 3 การประเมินความพึงพอใจ