แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการศูนย์วิทยบริการ

 

สถิติการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปี 2564-2565