แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ห้อง ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาราชภัฏร้อยเอ็ด

ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ใช้บริการ

ตอนที่ 2 ห้องที่ใช้บริการ

ตอนที่ 3 การประเมินความพึงพอใจ