ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)

ชื่อฐาน รายละเอียด ช่วงเวลาให้บริการ คู่มือ
1.

EEWOWW เป็นเครื่องมือในการเขียนงานวิจัย (Online Authoring tool) แบบมืออาชีพ โดยบูรณาการตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล (Data collecting) การจัดการรายการอ้างอิง (Citation Management) การจัดการรูปแบบเมนูสคริปท์ (Manuscript formatting) จนถึงขั้นตรวจสอบการคัดลอก (Originality checking) โดยอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาสามารถลงทะเบียนสมัครขอ username และ password ผ่านเว็บไซต์ http://root.eewoww.com/pro/registration.aspx โดยในการสมัครนั้นต้องใช้ email ที่ออกให้โดยมหาวิทยาลัยเท่านั้น ไม่สามารถใช้ email ประเภทอื่นสมัครได้ เช่น @gmail.com, @yahoo.com เป็นต้น จากนั้นก็นำ email ที่สมัครและ password ที่ได้ไปล๊อคอินเข้าใช้งานเป็นรายบุคคล

http://www.eewoww.com

15 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2560

เปิดบริการแล้ว

2.

หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ Mc Graw – Hill ประมาณ 95 ชื่อเรื่อง และหนังสือสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประมาณ 35 ชื่อเรื่อง

http://portal.igpublish.com/iglibrary/

15 ม.ค. – 15 พ.ค. 2560

เปิดบริการแล้ว

3.

ฐานข้อมูลออนไลน์(Online Database) ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ที่รวบรวมเอาหนังสือ จากหลากหลายสำนักพิมพ์ทั่วโลกกว่า 100 สำนักพิมพ์ โดยครอบคลุมสาขาวิชา อาทิบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ การเมืองการปกครอง กฎหมาย บรรณารักษ์ คอมพิวเตอร์วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ สุขภาพ พยาบาล สาธารณสุข รวมถึงกรณีศึกษาในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นต้น สามารถ Print, Copy, Download มี Dictionary และแปลเป็นภาษาต่างๆ ได้กว่า 40 ภาษา พร้อมด้วยเครื่องมือการสืบค้นต่าง ๆ

http://portal.igpublish.com/iglibrary/

1 ม.ค. – ธ.ค.2559

เปิดบริการแล้ว